โรงละครแห่งชาติ ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

 

ศิลปะของแต่ละชาติแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมรดกที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นลงมาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะศิลปะในด้านของการแสดงหรือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นชาติพันธุ์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยเองก็มีศิลปะต่างๆ มากมายที่แสดงออกถึงความเป็นไทย แน่นอนว่าเมื่อมีศิลปะเหล่านี้ก็ต้องมีสถานที่ที่จะสามารถจัดแสดงเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และความน่าเกรงขามให้กับศิลปะที่ถูกแสดงออกมา โรงละครแห่งชาติจึงถือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่คู่ควรด้วยประการทั้งปวง

โรงละครแห่งชาติเป็นโรงละครแห่งแรกของประเทศไทย สถานที่ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล ข้างๆ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร มีประวัติความเป็นมาดังนี้ กรมศิลปากรได้ทำการรับโอนกิจการทั้งโขน ละคร และดนตรีมาจากสำนักพระราชวัง เพื่อดำเนินการด้วยตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ทว่าในอดีตนั้นยังไม่ได้มีโรงละครที่จัดเอาไว้ให้แสดงที่เป็นโรงละครแห่งชาติ มีแต่โรงละครของกรมศิลปากร ที่เป็นหอประชุมเก่า สร้างจากไม้มุงหลังคาด้วยสังกะสี อยู่ที่บริเวณด้านขวาของ พระที่นั่งศิวโมกพิมาน ที่เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ได้ทำการปรับปรุงหอประชุมนี้ขึ้นมาใหม่ จากนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก หอประชุมกรมศิลปากร เป็น โรงละคอนศิลปากร ทว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2503 นั่นทำให้โรงละครแห่งชาติได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณ ปี พ.ศ. 2504 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2508 ด้วยการใช้งบประมาณไปเบ็ดเสร็จเป็นเงินทั้งหมด 56 ล้านบาทเศษ โดยสถาปนิกที่ออกแบบคือ นายอิสสระ วิวัฒนานนท์ และวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างคือ ศ. ดร. รชฏ กาญจนะวณิชย์ ทว่าต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ได้รับหน้าที่เป็นสถาปนิกผู้ที่ทำการแก้ไข ด้วยการใช้งบประมาณไปอีกประมาณ 41 ล้านบาท แต่แล้วเมื่อก่อสร้างมาได้ช่วงระยะหนึ่งทางคณะกรรมการก่อสร้างโรงละคร ก็ได้มีการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ไปทรงทอดพระเนตร และได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าแนะนำการแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2508 และได้จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ปัจจุบันโรงละครแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่ในการบังคับบัญชาของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีการบริหารงานแบบไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักการสังคีต ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์และแสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนอีกสถานที่หนึ่ง